Psychoanalytisch Woordenboek

Donateurs

De Stichting ontvangt bijdragen d.m.v. persoonlijke giften en bijdragen van diverse psychoanalytische verenigingen.

U kunt uw bijdrage storten op NL88INGB0006036686 t.n.v. Stichting Psychoanalytisch Woordenboek.

Persoonlijke giften zijn in Nederland fiscaal aftrekbaar. De Stichting is hiertoe geregistreerd bij de Belastingdienst als ANBI.

ANBI

ANBI voorwaarden per 1 januari 2014:
Het fiscale nummer is 850360389 (RSIN). Bestuursleden ontvangen geen vergoedingen. Er zijn geen medewerkers in dienst. Doelstelling en beleidsplan staan omschreven in onderstaande brief aan de verenigingen.

Beloningsbeleid:
De bestuursleden ontvangen geen beloning of vacatiegelden.

JAARVERSLAG PSYCHOANALYTISCH WOORDENBOEK PERIODE 2018-2019-2020

In deze periode is er beperkt bestuursoverleg geweest en was het bestuur weinig actief. De website van de Stichting wordt desondanks goed bezocht.

In november 2020 is er een bestuursvergadering geweest waarin vastgesteld is dat er nieuwe bestuursleden zijn (Pieter Vercaeren, Philip Koster, Jeroen Lenting) en dat 2 bestuursleden zijn vertrokken uit het bestuur (Michel van Veen, Wouter Keirse).

Het nieuwe bestuur heeft kennis gemaakt en wil een nieuwe start maken.

Er zijn nieuwe lemmaā€™s goedgekeurd en er is een film geplaatst.

Er zijn afspraken gemaakt om de meest bezochte zoektermen te gaan checken op noodzakelijke aanvullingen of verbeteringen. Ook zal worden onderzocht welke groepen de site bezoeken.

Het bestuur is voornemens om 2x per jaar te vergaderen.

Balans en staat van baten en lasten (periode 2018 t/m 2020)

Saldo eind 2020 (ING)Ā  17588ā‚¬
Baten: 2932 ā‚¬. Lasten 1881 ā‚¬.

Toelichting

In deze 3 jaren ontving de Stichting van de psychoanalytische verenigingen in totaal 2300 euro, en d.m.v. donaties 632 euro.

Qua lasten betaalde de Stichting voor websitebeheer 628 euro, aan ING Zakelijke dienstverlening 377 euro, aan KPN Internet 636 euro, aan bestuurskosten 240 euro.

BRIEF AAN VERENIGINGEN

Van: Stichting Psychoanalytisch Woordenboek

Aan het bestuur van:

Belgische School voor Jungiaanse Psychoanalyse

Belgische School voor Psychoanalyse

Belgische Vereniging voor Psychoanalyse

Gezelschap voor Psychoanalyse en Psychotherapie

Kring voor Psychoanalyse van de New Lacanian School

Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse

Nederlands Psychoanalytisch Genootschap

Nederlandse Psychoanalytische Groep

Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie

Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie

———————————————————————————

Amsterdam, november 2013

Beste bestuursleden,

In tijden van sterke maatschappelijke weerstand tegen de psychoanalyse en de psychoanalytische therapie willen wij ons steentje bijdragen om het inspirerende psychoanalytische gedachtegoed levendig te houden door een internetforum te creĆ«ren voor Nederlandstalige professionelen en geĆÆnteresseerden. We beogen een website van en voor de psychoanalytische verenigingen ter verspreiding van de geest van de psychoanalyse, ook onder een ruimer publiek. We proberen het midden te houden tussen enerzijds toegankelijke intellectueel inspirerende en anderzijds laagdrempelige bijdragen van het toch wel complexe psychoanalytische gedachtegoed, hierin geĆÆnspireerd door Sigmund Freuds ‘Psychopathologie van het dagelijks leven’. Het verheugt ons ook ten zeerste te melden dat we hierbij de morele steun genieten van het Tijdschrift voor Psychoanalyse, dat zich ook richt tot BelgiĆ« en Nederland, met een intentieverklaring tot vruchtbare samenwerking.

2

Wie zijn wij? Het bestuur van de Stichting Psychoanalytisch Woordenboek – in 2011 in leven geroepen op initiatief van Harry Stroeken – bestaat uit Janneke Brogtrop (voorzitter), Ad Bolhuis (penningmeester), Sara De Vos, Jasper Feyaerts, Wouter Keirse, Barend van Giessen en Michel van Veen. Meer uitgebreide gegevens kunnen worden teruggevonden op de website onder de rubriek ā€˜Over Onsā€™, onder ā€˜Medewerkersā€™.

Onze missie zijn we vorm beginnen geven door een bestaande website over te nemen en die vervolgens aanzienlijk te vernieuwen en uit te breiden. Het voor u bekende Nederlandstalig Psychoanalytisch Woordenboek van Harry Stroeken stond sinds 2008 reeds op het net onder hoede van uitgeverij Boom. Echter, bij een snoeiproces in uitgeverij Boom in 2011 moest de woordenboeksite er bijna aan geloven. Wij hebben toen, onder de auspiciĆ«n van Harry Stroeken, het initiatief genomen om de website over te nemen – na betaling van 2500 euro aan Uitgeverij Boom voor overname van de website – en nieuw leven in te blazen. Ons initiatief resulteert in wat je vandaag terugvindt onder www.psychoanalytischwoordenboek.nl. De site blijft in eerste instantie bestemd voor allen die de definities van psychoanalytische begrippen bij de hand willen hebben. Het materiaal wordt voortdurend geactualiseerd en uitgebreid. Uiteraard worden de leden van de verenigingen uitgenodigd om nog niet vermelde of onderbelichte lemmata of psychoanalytische auteurs aan te dragen. Momenteel zijn de bijdragen afkomstig van ruim honderd deskundigen uit BelgiĆ« en Nederland. Als u de website raadpleegt, zult u merken dat al heel wat collegaā€™s uit uw vereniging hieraan hebben meegewerkt. Het woordenboek, dat regelmatig wordt uitgebreid met nieuwe lemmata, vormt de ruggengraat van de website en kan het beste begrepen worden als een soort psychoanalytische wikipedia die regelmatig wordt bijgewerkt.

Maar we willen ook een levendig forum worden voor iedereen die is geĆÆnteresseerd in het psychoanalytische gedachtegoed, wat niet mogelijk zou zijn als het alleen een woordenboek betreft. Even raadplegen van de website doet u ook al snel kennismaken met nieuwe rubrieken als ā€˜Film en psychoanalyseā€™, ā€˜Terugkijken op je analyseā€™ en de nog uit te bouwen ā€˜Agendaā€™ (met psychoanalytische evenementen in BelgiĆ« en Nederland, en hopelijk ook daarbuiten),… Bovendien worden geĆÆnteresseerden die zich inschrijven voor de nieuwsbrief regelmatig op de hoogte gebracht, niet alleen over de nieuwe lemmata, maar ook over vernieuwingen in andere rubrieken, nieuwe artikelen, boekrecensies,… Het plan voor de website is om deze met regelmaat uit te breiden met behulp van de technische mogelijkheden van de hedendaagse sociale media,

3

zodat hij kan uitgroeien tot een forum in de ware betekenis van het woord, en dit met onze rijke psychoanalytische woordenschat als ruggengraat.

Echter onderhouden, uitbouwen en vernieuwen van een website kost geld. Voor de overname en vervolgens de grondige vernieuwing en uitbreiding van de website hebben we ons kunnen redden met Ć©Ć©nmalige subsidies en donaties, maar nu zien we bijna de bodem van onze bescheiden schatkist. Onze habituele kosten zijn tamelijk laag, maar ze zijn er wel. Bestuursleden ontvangen geen vergoedingen. Voor de technische aspecten dienen wij een beroep te doen op professionele informatici die uiteraard tegen betaling werken.

Met deze brief willen we u op de hoogte stellen van de ontwikkelingen van de website en richten wij ons tot de verenigingsbesturen met de vraag tot bescheiden gedeeltelijke financiĆ«le ondersteuning. Wanneer er geld wordt gevraagd vinden we het belangrijk om hierin transparant te zijn. Onze penningmeester heeft berekend dat de kosten tot hiertoe ruim 10.000 euro bedroegen (met als grootste posten overname website, webhost, webmaster, notariskosten, redactiekosten). Voor verder onderhoud en vernieuwing van de website ramen we de jaarlijkse kosten op 2500 Ć  3000 euro (webhost, webmaster en redactiekosten). Omgerekend naar de individuele verenigingen zou een jaarlijkse symbolische bijdrage van 3 euro per lid met een maximum van 300 euro per vereniging (voor de zeer grote verenigingen) een belangrijke financiĆ«le ondersteuning betekenen. Als verschillende verenigingen hierin solidair zijn kan de website blijven bestaan en zich verder ontwikkelen als een toegankelijk forum voor de psychoanalytisch geĆÆnteresseerden.

Sponsoring zoeken is een niet zo aangename bezigheid, maar gaat wel gemakkelijker als we voldoende kunnen aanbieden. In deze brief werd een beeld geschetst. Maar aarzel niet om eens ten rade te gaan op de website zelf. We willen een dynamische website tot stand brengen, die meegaat met zijn tijd en met wat tegenwoordig technisch mogelijk is om het psychoanalytische gedachtegoed goed over het voetlicht te brengen, ook voor een breder publiek. Uiteraard zullen financieel steunende psychoanalytische verenigingen worden vermeld op de website met een link naar de eigen website.

In hoopvolle verwachting en met collegiale groeten,

Namens het stichtingsbestuur

Janneke Brogtrop, voorzitter

Harry Stroeken, hoofdredacteur

Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: